φροντιστήριο
Το διδασκαλείο       Τμήματα
Διδασκαλείο - Φροντιστήριο
Μαθηματικών

Άννας Τουμπαλίδου

Βασικοί Άξονες του Νέου Συστήματος Πρόσβασης

Οι βασικοί άξονες της Γ' Λυκείου και του Συστήματος Πρόσβασης που θα ισχύσει το Σχολικό Έτος 2015 -2016 είναι οι εξής:

Δομή Ωρολογίου Προγράμματος / Κατευθύνσεις

Ως προς τη δομή του ωρολογίου προγράμματος διαμορφώνονται τρεις ομάδες προσανατολισμού:

 • Ανθρωπιστικών Σπουδών

 • Θετικών Σπουδών

 • Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Συνολικά οι μαθητές/τριες θα παρακολουθούν 32 διδακτικές ώρες την εβδομάδα στη Γ τάξη του Ημερήσιου Λυκείου: 17 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας και 15 ώρες μαθημάτων κατεύθυνσης.

Μαθήματα Γ' Λυκείου

Για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Μαθήματα Προσανατολισμού και Μαθήματα Επιλογής) θα ακολουθηθούν προγράμματα σπουδών ήδη εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που αντιστοιχούν σε επίσης ήδη εγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια.

Ειδικά για τα Λατινικά Θεωρητικού προσανατολισμού και τη Χημεία Θετικού προσανατολισμού επιστημονικές ομάδες που έχουν συγκροτηθεί εργάζονται για την προσαρμογή της διδακτέας ύλης, καθώς η διδασκαλία τους δεν προβλεπόταν στο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου για τη φετινή Β΄ Τάξη.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου συνολικά περιλαμβάνει 15 ώρες. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε (5) αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Ανά ομάδα προσανατολισμού το πρόγραμμα είναι το εξής:

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

 • Αρχαία Ελληνικά

 • Ιστορία

 • Λατινικά

 • Λογοτεχνία

 • Κοινωνιολογία

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

 • Μαθηματικά

 • Φυσική

 • Χημεία

 • Βιολογία

 • ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

 • Μαθηματικά

 • ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

 • Ιστορία

 • ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

 • Κοινωνιολογία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

1ο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές

2ο: Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές

3ο: Σπουδές Υγείας και Ζωής

4ο: Παιδαγωγικές Σπουδές

5ο: Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Με υπουργική απόφαση θα καταταγούν τα τμήματα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στα παραπάνω Επιστημονικά Πεδία.

Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16 δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:

1. Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο στα οποία θα έχουν πρόσβαση. Συγκεκριμένα μπορούν:

α. Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα εισαγωγής (Ν.4186/2013).

β. Εάν επιλέξουν να εξεταστούν πανελλαδικά και σε ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού), θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και σε ένα δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο,

2. Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.

3. Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού.

Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο.

Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία ή δύο.

Τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδίο είναι τα εξής:

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Κοινά Μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και:

 • στα Λατινικά έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστ. Πεδίο.

 • στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστ. Πεδίο.

 • στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4 Επιστ. Πεδίο.

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Κοινά Μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και:

 • στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστ. Πεδίου.

 • στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστ. Πεδίο.

 • στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστ. Πεδίο.

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κοινά Μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Α.Ε.Π.Π.

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και:

 • στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστ. Πεδίο.

 • στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστ. Πεδίο.

 • στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστ. Πεδίο.

Νέα       Επικοινωνία